USLOVI KORIŠĆENJA

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Poslednja izmena: 19.12.2022. godine

1. Prihvatanje Uslova korišćenja

1.1. Korišćenjem sajta www.kurir.rs, kao i njegove mobilne aplikacije (u daljem tekstu zajedno: Sajt/aplikacija), korisnik Sajta/aplikacije potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući. Jezik ugovaranja između AMG i Korisnika je srpski.

1.2. Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: UK) se primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi, a zaključuju se između: a) Adria Media Group doo (u daljem tekstu: AMG), privrednog društva koje je vlasnik i lice koje upravlja Sajtom/aplikacijom, sa sedištem u Srbiji, Beograd, Vlajkovićeva br. 8, matičnim brojem 17572423 i PIB-om 103548123; i b) Svakog pojedinačnog posetioca i/ili korisnika Sajta/aplikacije i njihovih funkcionalnosti (u daljem tekstu: Korisnik).

2. Opšti uslovi

2.1. Sajt/aplikacija podrazumeva internet sajt koji se objavljuje na adresi www.kurir.rs, kao i aplikaciju za mobilne uređaje “Kurir” koja je dostupna na “Apple store” i “Google play” store, na kojima se objavljuje sadržaj koji je dostupan Korisnicima u lične i nekomercijalne svrhe. Sadržaj podrazumeva celokupan sadržaj Sajta/aplikacije, što uključuje i računarske kodove i programe, fotografije, slike, grafike, animacije, video, muziku, zvuk, tekst, kao i drugi materijal koji se objavljuje na Sajtu/aplikaciji i kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku (u daljem tekstu: Sadržaj). Sajt/aplikacija omogućavaju Korisnicima da pristupaju Sadržaju, kao i da registracijom korisničkog naloga ostvare pristup različitim funkcionalnostima što uključuje i prioritet u objavljivanju komentara na Sajtu/aplikaciji (u daljem tekstu: korišćenje).

2.2. Korisnik Sajta/aplikacije može biti fizičko ili pravno lice. Korisnik koji je fizičko lice i koji želi da registruje korisnički nalog mora da ima minimum 15 godina života. Registracijom naloga, Korisnik potvrđuje da ima potebnu poslovnu sposobnost za takvo korišćenje i stupanje u ugovorni odnos sa AMG-om u pogledu korišćenja Sajta/aplikacije. Korisnik snosi isključivu odgovornost i dužan je da obezbedi da korišćenje Sajta/aplikacije bude u skladu sa relevantnim propisima i odredbama ovih UK. AMG zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući pristup korisničkom nalogu Korisnika u slučaju sumnje da Korisnik ne ispunjava navedene uslove, odnosno ukoliko na zahtev administratora AMG-a ne dostavi adekvatan dokaz o tome.

3. Lični podaci i zaštita privatnosti

3.1. AMG od Korisnika može zahtevati da, za potrebe pristupanja Sajtu/aplikaciji, odnosno otvaranja korisničkog naloga na Sajtu/aplikaciji, dostavi određene lične podatke čije prikupljanje, korišćenje, obrada i čuvanje je u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i podležu AMG-ovoj Politici privatnosti koja predstavlja sastavni deo ovih UK. Takođe, određeni podaci o Korisnicima se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Sajta/aplikacije i pristupa Sadržaju. Korišćenje Sajta/aplikacije ili bilo kog njihovog dela podrazumeva da je Korisnik pročitao, razumeo i složio se sa uslovima Politike privatnosti.

4. Uslovi koji se odnose na fizičke komponente i sistem uređaja, i konekciju

4.1. Kako bi pristupio i koristio Sajt/aplikaciju, Korisnik mora da ispuni zahteve koji se odnose na fizičke komponente i sistem uređaja koji koristi (u daljem tekstu: hardver i softver) i konekciju, a koji se vremenom mogu menjati.

4.2. AMG ne garantuje da su Sajt/aplikacija i njihovo korišćenje kompatibilni sa uređajima, hardverom ili softverom koji upotrebljava Korisnik. Korisnik takođe razume i prihvata da svaka promena ili poboljšanje Sajta/aplikacije može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se isti koristio. U tom slučaju samo Korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnih dodatnih uređaja, hardvera i/ili softvera.

5. Intelektualna svojina
5.1. AUTORSKA PRAVA
Sadržaj na portalu Kurir može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na Kurir.rs ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka portala Kurir, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati štetu Kuriru ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Pojedinac, kompanija ili organizacija može u delovima ili u celosti preuzimati i koristiti isključivo tekstualne sadržaje portala Kurir.rs pod sledećim uslovima:

– Prenosilac je dužan da vidljivo navede izvor i URL koji vodi do sadržaja sa Kurir.rs, neposredno pre objavljivanja teksta na svojim medijima

– Sadržaj preuzet sa sajta Kurir.rs mora imati navedeno ime i prezime autora sadržaja, kao i potpis Kurir sa linkom ka izvornom tekstu na Kuriru i uz obaveznu „Do Follow“ odrednicu.

Kršenje bilo kog od ovih uslova smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.

5.2. Sajt/aplikacija su zaštićeni zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Oznaka „Kurir“ i njeni delovi, skraćenice i internet adrese predstavljaju predmete zaštite prava intelektualne svojine (kao što su žig, oznake, poslovna imena i/ili internet adrese i drugo) AMG-a ili su u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na AMG. Pored navedenog, celokupan Sadržaj Sajta/aplikacije je vlasništvo AMG i/ili njegovih partnera, davalaca licence i sl. i predstavlja zaštićeni sadržaj, te se može jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe. Sadržaj Sajta ne obuhvata Korisnički sadržaj koji Korisnik postavlja, objavljuje ili prenosi putem svog korisničkog naloga na Sajtu/aplikaciji, što uključuje sadržaj poruka i druge komunikacije koju Korisnik upućuje drugim Korisnicima ili AMG-u.

5.3. Korisnik koriišćenjem Sajta ne stiče bilo kakva prava na Sajtu/aplikaciji ili njegovim delovima, oznaci „Kurir.rs” ili Sadržaju Sajta/aplikacije.

5.4. Korisnik se slaže i obavezuje se da ni pod kakvim okolnostima neće: a) umnožavati, kopirati, emitovati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod ili rastavljati Sajt/aplikaciju ili Sadržaj Sajta/aplikacije, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu istih; b) modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Sajta/aplikacije; c) koristiti bilo koji program ili računarski kod koji na bilo koji način utiče na Sajt/aplikaciju ili njegov Sadržaj ili programe automatizacije, ili bilo koje programe koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju u okviru ili iz ili prema Sajtu/aplikaciji, ili prikupljaju informacije o Sajtu/aplikaciji čitajući delove memorije koja se koristi za skladištenje informacija o radu i korišćenju Sajta/aplikacije i aktivnostima Korisnika. Bez obzira na druge posledice i prava i obaveze ugovornih strana, svaka upotreba Sajta/aplikacije ili radnje Korisnika u vezi sa korišćenjem Sajta/aplikacije, koje su u suprotnosti sa navedenim obavezama predstavljaće neovlašćeno i nedozvoljeno korišćenje Sajta/aplikacije i smatraće se povredom prava intelektualne svojine AMG-a.

6. Registracija / Korisnički nalog

6.1. Korisnik koji želi da koristi i ima pristup svim uslugama i mogućnostima u okviru Sajta/aplikacije, mora da registruje svoj korisnički nalog na Sajtu/aplikaciji (u daljem tekstu: Nalog). Nalog predstavlja jedinstveni, neprenosivi, elektronski nalog, koji dodeljuje AMG i aktivira Korisnik, koji mora biti propisno registrovan na način definisan ovim UK i drugim objavljenim opštim pravilima koje propiše AMG.

6.2. Registracija nije potrebna za pregledanje Sadržaja Sajta/aplikacije. Takođe, Korisnici mogu ostaviti kometar i bez registracije naloga, ali će registrovani Korisnici imati priorit pri odobravanju komentara, obaveštenja kada je komentar odobren i druge napredne fukcije Sajta/aplikacije.

6.3. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni.

6.4. Registracija Naloga je besplatna, vrši se elektronski, u okviru vođenog postupka prijave na Sajtu/aplikaciji, dostavljanjem i unošenjem traženih podataka (detalji o traženim podacima su dostupni u Politici privatnosti) ili putem Facebook naloga Korisnika i u skladu sa datim uputstvima. Registracioni proces započinje aktivacijom Naloga i mora se potvrditi, odnosno verifikovati, elektronskim putem u vidu linka koji se Korisniku dostavlja odmah po aktivaciji Naloga u automatski generisanom emailu, a ukoliko je registracija preko FB naloga u skladu sa instrukcijama putem Facebooka. Aktivacijom i verifikacijom Naloga na opisani način postupak registracije je okončan i između Korisnika i AMG je zaključen ugovor kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Sajta/aplikacije u smislu čl. 1.2. ovih UK.

6.5. Registracijom Naloga, Korisnik potvrđuje da ispunjava zahtevane uslove, da ima zahtevanu poslovnu sposobnost i da ima odgovarajuće ovlašćenje za zaključenje ovog pravnog posla u skladu sa važećim propisima i ovim UK.

6.6. Korisnik mora biti lice sa navršenih 15 godina života da bi mogao samostalno registrovati Nalog. Korisnik je u obavezi da dostavi i unese tačne i potpune podatke koji su neophodni kako bi se završio proces registracije Naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati AMG-u podležu uslovima propisanim ovim UK i Politici privatnosti. AMG će koristiti podatke za različite interne potrebe, uključujući ali ne isključivo i: održavanje Naloga, staranje da Korisnik poseduje jedinstveni Nalog, pitanja bezbednosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku i sl.

6.7. Korisnik se, u svoje ime i ime trećih lica koje je ovlastio da pristupaju i koriste njegov Nalog, obavezuje da će poštovati ove UK. Korisnik takođe snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga i u obavezi je da omogući da su kako on tako i ovlašćena treća lica upoznata sa ovim UK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore koje objavljuje AMG.

6.8. Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga i lozinke. AMG ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni obaveze koje se odnose na bezbednost Naloga i dostupnih informacija. Korisnik je obavezan da bez odlaganja prijavi svaku zloupotrebu svog Naloga.

6.9. Korisnik ne sme da koristi svoj Nalog u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe, niti na način protivan važećim zakonima / propisima, uključujući propise o zaštiti intelektualne svojine, zaštiti ličnih podataka i zaštiti poslovne tajne. Korisnik ne sme da koristi Nalog na način koji za posledicu ima ili može imati prekid, oštećenje ili umanjenje performansi Sajta/aplikacije ili njenih delova / usluga; ili na štetu drugih Korisnika ili trećih lica. Nedozvoljenim načinom korišćenja Naloga, dostupnih funkcionalnosti Sajta/aplikacije odnosno nedozvoljenim radnjama Korisnika smatraće se naročito sledeće: 1) prikupljanje ili traženje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija drugih Korisnika ili trećih lica radi slanja nezatraženih komercijalnih ili drugih vrsta poruka ili komunikacije; 2) prikupljanje ili traženje podataka o ličnosti, tajnih ili zaštićenih podataka, za komercijalne ili nedozvoljene svrhe, kao i objavljivanje, prenošenje, unošenje ili čuvanje takvih podataka; 3) slanje uvredljivih, uznemiravajućih, pretećih ili spam poruka, uključujući postavljanje (URL) linkova u nezatraženim e-mail porukama ka trećim licima; 4) lažno predstavljanje ili davanje netačnih podataka o svojim ovlašćenjima, sposobnostima, pripadnosti ili povezanosti sa određenim licem; 5) učitavanje, postavljanje, prenošenje, deljenje, čuvanje ili na drugi način činjenje dostupnim sadržaja koji predstavlja, podstrekava ili pomaže u izvršenju krivičnog dela ili narušava prava trećih lica; krši važeće zakone i druge propise; je uvredljiv, preteći, diskriminatorski, narušava ugled trećih lica, obmanjujući, uznemirujuć, zabranjen, onemogućava ili otežava korišćenje Sajta/aplikacije, ili koji može naštetiti AMG-u ili drugim Korisnicima ili ih izložiti nekoj vrsti odgovornosti; 6) korišćenje Java, tabela, HTML, ili drugih vrsta računarskih kodova ili komandi koje nisu dozvoljene u porukama; U slučaju korišćenja Naloga suprotno ovom članu ili uopšte Uslovima korišćenja AMG zadržava pravo otkazivanja naloga Korisniku.

6.10. Korisnik ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili bez razloga. Korisnik snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Naloga. Zahtev za otkazivanje Naloga se mora podneti u okviru Sajta/aplikacije, na način predviđen pravilima koja određuje i objavljuje AMG.

6.11. U slučaju postupanja Korisnika protivno ovim UK i njihovim sastavnim delovima, važećim propisima, ili ukoliko su radnje Korisnika štetne za Sajt/aplikaciju ili AMG, ili ako ponašanje Korisnika nosi pravni ili materijalni rizik za AMG, ili ako Korisnik ugrožava prava trećih lica, ili po nalogu nadležnog organa ili institucije, AMG ima pravo da privremeno suspenduje i/ili ukine Nalog Korisnika.

6.12. AMG zadržava pravo otkazivanja Naloga Korisnika bez prethodnog obaveštenja Korisnika, u slučaju da Korisnik ne pristupa i ne koristi prethodno registrovan Nalog u periodu dužem od 120 dana od dana poslednje zabeležene aktivnosti.

6.13. AMG će nakon otkazivanja ili ukidanja Naloga, sadržaj Naloga i podatke Korisnika čuvati do 30 dana, nakon čega se gorenavedeni podaci brišu.

7. Korisnički sadržaj i modifikacija sadržaja / Pravila komentarisanja

7.1. Korisnički sadržaj podrazumeva sve komunikacije, tekst, podatke i sav drugi materijal i informacije koje Korisnik unosi, postavlja i prenosi kao komentar na sajtu/aplikaciji, sa ili bez Naloga, čak i kad ih vrše druga lica koja imaju pravo pristupa Nalogu (u daljem tekstu: Korisnički sadržaj)

7.2. Korisnik je isključivi vlasnik i u potpunosti odgovara za Korisnički sadržaj. AMG nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima u vezi sa postavljenim Korisničkim sadržajem. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv AMG-a, Korisnik je u obavezi da stupi u postupak u svojstvu umešača na strani AMG-a, da dostavi sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadi svaku vrstu štete koju AMG pretrpi zbog Korisničkog sadržaja, odnosno ostavljenog komentara.

7.3. AMG podstiče komentarisanje vesti i razmenu ideja među čitaocima i ne cenzuriše komentare, odnosno Korisnički sadržaj. Međutim, u cilju osiguravanja bezbednosti Korisnika, ispunjenja obaveza predviđenih važećim propisima, zaštite legitimnih interesa AMG i trećih lica ili po nalogu nadležnih organa i institucija AMG koristi sistem prethodne moderacije komentara. To podrazumeva da svi komentari pre nego što budu javno objavljeni, prolaze brzu premoderaciju, kako bi se osiguralo da su isti u skladu sa ovim UK, pravilima komentarisanja i važećim propisima. Kako bi podstakao aktuelnu i živu razmenu mišljenja na Sajtu/aplikaciji, AMG je uveo ograničenje komentarisanja na tekst 72 sata od trenutka njegove objave.

7.4. Korisnik se obavezuje da ostavlja komentare isključivo u skladu sa pravilima komentarisanja objavljenim na Sajtu/aplikaciji koji su sastavni deo ovih UK. Korisnik se između ostalog obavezuje da ne ostavlja komentare koji se ne odnose na temu teksta/vesti ispod koje ostavljaju komentar, da ne ostavlja komentare celokupno napisane velikim slovima (Full Capslock), a posebno se obavezuje da neće ostavljati i unositi komentar koji: (i) povređuje, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava autorsko pravo, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost; (ii) krši ili podstiče ponašanje kojim se krši, važeći zakon ili propis ili dovodi do materijalne odgovornosti; (iii) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujuć; (iv) je pogrdan, nepristojan, vulgaran ili uvredljiv; (v) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, seksizam, mržnju, uzmemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa; (vi) je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv određenih lica ili entiteta; ili (vii) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti.

7.5. AMG ima pravo, ali ne i obavezu da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukloni, ukine ili onemogući postavljanje komentara za koji, prema svojoj savesnoj proceni utvrdi da krše ove UK ili Pravila komentarisanja, ili su na neki drugi način štetni za Sajt/aplikaciju, ili ukoliko je to naloženo od strane nadležnog organa ili institucije. Komentari koji ne budu odobreni od strane administratora komentara, neće biti javno objavljeni na Sajtu/aplikaciji.

7.6. Bez obzira na registraciju Naloga, Korisnici samim postupkom ostavljanja komentara u okviru Sajta/aplikacije, izjavljuju da su saglasni sa ovim UK, Pravilima komentarsianja i drugim politikama koje su njen satsavni deo.

8. Ograničenje odgovornosti i naknada štete

8.1. Korisnik koristi Sajt/aplikaciju na sopstveni rizik. Celokupan Sadržaj koji se nalazi na Sajtu/aplikaciji, ili bilo koji deo predmetnog Sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka. AMG ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog Sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Sajta/aplikacije.

8.2. AMG ne garantuje da funkcionisanje Sajta/aplikacije neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od računarskih virusa i drugih štetnih komponenti.

8.3. AMG zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim funkcionalnostima ili delovima Sajta/aplikacije, odnosno objavljenog Sadržaja i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

8.4. Korisnik izričito izjavljuje da razume i prihvata da AMG ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg Korisnika uključujući i štete od bilo kakvog kršenja bezbednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje koje proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Sajta/aplikacije ili Naloga iz bilo kog razloga; (ii) bilo kakvih grešaka ili propusta u radu Sajta/aplikacije (iii) iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih, odnosno pruženih, ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Sajta/aplikacije; (iv) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; i (v) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Sajta/aplikacije.

8.5. Određeni deo Sadržaja koji se prikazuje na Sajtu/aplikaciji obezbeđuju treća lica (baneri, pop-up i sl.). AMG nije odgovoran za sadržaje trećih lica ni u kom delu.

8.6. Prihvatanjem ovih UK Korisnici su saglasni da AMG u pružanju svojih usluga koristi servise trećih lica (u daljem tekstu: Dobavljači) koji nisu pod kontrolom AMG-a. AMG ne daje bilo kakve garancije i neće biti odgovorna za postupke ili propuštanja bilo kog Dobavljača kao ni za nefunkcionisanje servisa Dobavljača. U slučaju smetnji u radu servisa Dobavljača, AMG će uputiti Korisnike da se obrate direktno Dobavljaču I uložiće razumne napore sa svoje strane da omogući pravilno i potpuno funkcionisanje pružanje svojih usluga.

9. Ostale odredbe

9.1. Sajtom/aplikacijom rukuje AMG u Republici Srbiji. Korisnici koji odluče da pristupe Sajtu sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

9.2. Propust AMG-a da primeni bilo koju odredbu ovih UK se neće smatrati odricanjem od sadašnjih i budućih prava po osnovu takvih odredbi, niti će to na bilo koji način uticati na pravo da dalje primenjuje svaku od tih odredbi. Izričito odricanje od prava AMG-a po osnovu odredbi, uslova ili zahteva ovih UK neće se smatrati odricanjem od buduće obaveze poštovanja takvih odredbi, uslova ili zahteva.

9.3. Ukoliko se neka od odredbi ovog Ugovora iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenljivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko je to potrebno da bi postala primenljiva, ali da pri tom ne utiče na nameru ugovornih strana, a ostatak ovih UK će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakv uticaj na valjanost i primenljivost ostalih odredbi.

10. Izmene UK

10.1. AMG zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju i bez prethodno datog obveštenja, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, dopuni ili izbriše određene odredbe ovih UK. Ukoliko AMG izmeni UK, u obavezi je da objavi izmenu na Internet stranici http://www.kurir.rs i aplikaciji i/ili obavesti Korisnika o istoj putem e-maila. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Sajtu/aplikaciji smatra se da ste upoznati sa najnovijim Uslovima i pravilima korišćenja.